Hatályos 2019. január 1. napjától visszavonásig és/vagy módosításig

I. PREAMBULUM

I.1. Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy rögzítse a New Age Ügynökség Kft. (a továbbiakban Tulajdonos) https://www.bernadottejewellery.com domainra vonatkozó (a továbbiakban Weboldal) adatkezelését.

I.2. A II. pontban részletezett Adatkezelő az Ön személyes adatait:
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival (a továbbiakban GDPR),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint
- egyéb, adatvédelmi vonatkozású jogszabályok
alapján kezeli.

I.3. A II. pontban hivatkozott Adatkezelő biztosítja Önt arról, hogy az Ön személyes adatainak bizalmas és jogszerű kezelése kiemelt fontosságú számukra.

II.  ADATKEZELŐ

II.1. Adatkezelő személye és elérhetőségei:

II.1.1. Név: New Age Ügynökség Kft. (NAAM)
Adószám: 12943889-2-41
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg 01-09-711248
Székhely/levelezési cím: 1025 Budapest, Zöldkő utca 11-13. A. 2/7.
E-mail: management@bernadottejewellery.com
Telefonszám: +36 (30) 9847 046
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-109110/2016
Képviseli: Nagy Bernadett, ügyvezető igazgató

II.2. Adatkezelés

A II.1. pontban felsorolt Adatkezelő (a továbbiakban Adatkezelő) meghatározza az adatkezelés céljait és eszközeit.

III.  A KEZELT ADATOK KÖRE

III.1. Az Ön döntése alapján a Tulajdonos termékeit/szolgáltatásait Ön az alábbi módokon veheti igénybe:

III.1.1. Hírlevélre/hírlevél-sorozatra történő feliratkozással és/vagy az Ön személyes adatainak megadása nélkül ingyenesen.

III.1.2. Hírlevélre/hírlevél-sorozatra történő feliratkozáshoz és az Ön személyes adatainak megadásához kötötten és ingyenesen (a továbbiakban Feliratkozás).

III.1.3. Hírlevélre/hírlevél-sorozatra történő feliratkozáshoz és az Ön személyes adatainak megadásához kötötten és ellenszolgáltatás fejében (a továbbiakban Megrendelés).

III.2. Adatkezelő a Weboldal Feliratkozáshoz nem kötött használata, illetve a Tulajdonos Feliratkozáshoz nem kötött Termékeinek igénybevétele során személyes adatot nem kezelnek. Az Adatkezelő a Weboldal működtetése során a hírlevélre/hírlevélsorozatra feliratkozó, továbbá a Tulajdonos Termékeit megrendelő személy (a továbbiakban Ön) személyes adatait kezeli.

Erre tekintettel Adatkezelő az Ön által megadott alábbi személyes adatokat (a továbbiakban Ön által megadott személyes adatok) kezeli:
- név (vezeték- és keresztnév)
- e-mail cím,
- születési idő (év, hónap, nap),
- telefonszám,
- számlázási név (vezeték- és keresztnév, cégnév)
- számlázási cím (ország, város, irányítószám, közterület neve, házszám, emelet, ajtó)
- szállítási név (vezeték- és keresztnév, cégnév)
- szállítási cím (ország, város, irányítószám, közterület neve, házszám, emelet, ajtó).

III.3. Az Ön Megrendelése esetén az Ön által megadott személyes adatokon kívül további adatok kezelésére van szükség. Ezeket az adatokat az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokhoz hozzárendelik annak érdekében, hogy az Ön Megrendelése beazonosítható legyen, illetve az Adatkezelő az Ön Megrendelését teljesíteni és az adatkezelés jogszerűségét bizonyítani tudják (a továbbiakban Technikai Adat).

Erre tekintettel Adatkezelő az alábbi Technikai Adatokat kezel(het)i:

III.3.1. Megrendelési Adatok: megrendelés száma, megrendelés dátuma, megrendelés státusza, fizetés módja, fizetési módtól függően az Ön bankszámlaszáma, fizetés dátuma és fizetés visszaigazolásának dátuma, megrendelt Termék/Szolgáltatás megnevezése, mennyisége, a Termék/Szolgáltatás ellenértéke, Adatkezelő teljesítési dátuma, megrendelt Terméktől/ Szolgáltatástól függően, Online felhasználónév és jelszó, korábbi megrendelési adatok.

III.3.2. Számlázási Adatok: számlázási név (vezeték- és keresztnév), számlázási cím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó), rendelés száma, számla sorszáma, fizetési mód, számla kelte, fizetési határidő, teljesítés időpontja, igénybe vett termék/szolgáltatás megnevezése, darabszáma, nettó és bruttó értéke, áfa kulcsa, fizetési módtól függően az Ön számlavezető bankjának bankszámlaszáma, befizetéshez kapcsolódó e-mail cím.

III.3.3. Garancia érvényesítéséhez szükséges Adatok: Ön által megadott személyes adatok: név
(vezeték, keresztnév), e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím; megrendelési adatok:
megrendelés száma, megrendelés dátuma, fizetés módja és dátuma, fizetési módtól függően az Ön
bankszámlaszáma, megrendelt Termék/Szolgáltatás megnevezése, mennyisége, a fizikai formátumú Termék Ön általi visszakézbesítésének a dátuma, az Online  jogosultság Adatkezelő általi visszavonásának dátuma, garancia Adatkezelő általi teljesítésének időpontja.

III.3.4. Személyre szólóságot támogató Adatok:  például egyedi gravírozott felirat szövege

III.3.5 Az ön IP címe

III.3.6 Kivételes esetekben további részletek melyek az Ön azonosításához szükségesek

III.3.7 Rendkívüli esetekben fénykép vagy videó, amennyiben részt kíván venni tombolán, kampányokban vagy más eseményeinken.

III.3.8 Bernadotte Jewellery fenntartja a jogot, hogy vásárlóinak elégedettségi felmérésekre felkéréseket küldjön, melyen a részvétel opcionális.

III.3.9 Bernadotte Jewellery nem dolgoz fel és nem tárol adatokat a bankkártyájáról vagy egyéb fizetésre szolgáló eszközről.

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

IV.1. Adatkezelő kiemelt célja, hogy Ön az érdeklődési körének megfelelő termékekről tudomást szerezzen és ennek megfelelően Adatkezelő a legjobbat ajánlhassa Önnek és megrendeléseit teljesíthesse.
 
IV.2.Adatkezelő a III. pontban körülírt adatokat az alábbi célokból kezeli:

IV.3. Adatkezelő a személyes adatok különleges kategóriái körébe tartozó adatokat nem kezel.
 
IV.4. Egyes termékek megismerhetőségének feltétele, hogy Ön meghatározott személyes adatait megadja. Ennek elmaradása kizárja annak lehetőségét, hogy Ön a Tulajdonos termékeihez hozzáférjen. Emiatt kiemelt fontosságú, hogy amennyiben az Ön személyes adatai megváltoznak Ön frissítse a személyes adatait a weboldalon a egyfelől a minden hírlevél/hírlevél-sorozat alján található adatmódosító linkre történő rákattintással, másfelől írásban Adatkezelő II.1. pont szerinti email címre vagy az Adatkezelő II.1. pont szerinti levelezési címére ajánlott és tértivevényes kérelem megküldésével. Az írásban előterjesztett kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető hitelesnek, amennyiben a kérelem az Ön e-mail címéről vagy az Ön címéről érkezik.
 
IV.5. Ön jelen Nyilatkozat elfogadásával, illetve a hírlevélre/hírlevél-sorozatra történő Feliratkozással
előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Tulajdonos ellenszolgáltatás fejében elérhető Termékeiről és az azokhoz való hozzáférés lehetőségéről hírlevélben/hírlevél-sorozatban és bármely elektronikus formában tájékoztatást nyújtson.

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
 
V.1. Adatkezelő a III. pontban körülírt személyes adatokat az alábbi jogalapokon kezeli:

V.1.1. Az Ön kifejezett, önkéntes, határozott, félreérthetetlen és megfelelő tájékoztatáson alapuló
hozzájárulása alapján, mely szerint amennyiben Ön a Tulajdonos Termékeit bármilyen módon és formában igénybe veszi az Adatkezelő az Ön személyes adatait kezelje. Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor térítésmentesen visszavonja és kérje a személyes adatainak törlését az Adatkezelő II.1. pont szerinti email címre vagy az Adatkezelő II.1. pont szerinti levelezési címére megküldött ajánlott és tértivevényes írásbeli kérelem megküldésével. Amennyiben Ön a hírlevél/hírlevél-sorozatról kíván leiratkozni erre a minden hírlevél/hírlevél-sorozat alján megtalálható leiratkozás linkre történő rákattintással van lehetősége. Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön által megadott személyes adatokat és a Technikai Adatokat.

V.1.2. A Tulajdonosi szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél. Ez azt jelenti, hogy amikor Ön a Tulajdonos valamely Termékét/Szolgáltatását igénybe veszi, megrendeli, annak teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy Adatkezelő az Ön személyes adatait kezeljék.
Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön által megadott személyes adatokat és a Technikai Adatokat.

V.1.3. Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az Ön megrendelése
esetén az Adatkezelőt a magyar adózási jogszabályok alapján számos kötelezettség, így például számla kiállítási és megőrzési kötelezettsége terheli.
Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön által megadott személyes adatok közül az alábbiakat:
számlázási adatok - számlázási név (vezeték- és keresztnév), számlázási cím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó), rendelés száma, számla sorszáma, fizetési mód, számla kelte, fizetési határidő, teljesítés időpontja, igénybe vett termék megnevezése, darabszáma, nettó és bruttó értéke, áfa kulcsa, fizetési módtól függően az Ön számlavezető bankjának bankszámlaszáma, befizetéshez kapcsolódó e-mail cím. Ezen felül ezen a jogalapon kezeli a Technikai Adatokon belül a Garancia érvényesítéséhez szükséges Adatok közül az alábbiakat: fizetés módja és dátuma, fizetési módtól függően az Ön bankszámlaszáma, garancia Adatkezelő általi teljesítésének időpontja.

V.2. A személyes adatok forrása Ön. Adatkezelő személyes adatokat más forrásból nem gyűjt.
 
VI. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

VI.1. Az Ön személyes adatai kezelésének kezdő időpontja a Weboldal hírlevelére/hírlevél-sorozatára történő Feliratkozás időpontja, illetve a Tulajdonos Termékének/Szolgáltatásának igénybevétele és a Megrendelésének időpontja.

VI.2. Az Ön személyes adatai kezelésének záró időpontja:

VI.2.1. Ön kezdeményezi: Ön a személyes adatai kezelését bármikor térítésmentesen visszavonhatja és a személyes adatai törlése iránt kérelmet terjeszthet elő. Adatkezelő ebben az esetben indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

VI.2.2. Adatkezelő kezdeményezik: Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törlik az Ön
személyes adatait abban az esetben, amennyiben Ön által bármely a Tulajdonoshoz kapcsolható felületen vagy bármely online vagy offline platformon demoralizáló, destruktív, közízlést vagy bármely jogszabálysértő, az Adatkezelő üzleti érdekeit, jó hírnevét sértő vagy arra alkalmas véleménynyilvánításra kerül sor.

VI.3. A X. pontban hivatkozott, a rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Ennek részletszabályairól a X.5. pontban felsorolt külső szolgáltatások szabályzatai nyújtanak információt. Az automatikusan rögzített adatok az Ön egyéb személyes adataival nem összekapcsolhatók.

VII. ADATFELDOLGOZÓ
 
 
VII.1. A Szolgáltató a Weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a Megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a Tulajdonos Termékeinek/Szolgáltatásainak igénybevételéhez szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából Adatfeldolgozót vehet igénybe.

Ennek alapján a Szolgáltató az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

VII.1.1. Név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Honlap: https://gls-group.eu/HU/hu/home
Tevékenység: szállítás: az Ön által megrendelt fizikai Termék házhozszállítása az Ön által megadott címre. Továbbított adatok köre: szállítási cím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó), számlázási név (vezeték- és keresztnév), számlázási cím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó), rendelés száma.
 
 
VII.1.2. Név: X-com.hu Szolgáltató Kft.
1174 Budapest, Ősrepülő utca 26. Fsz. 2.
Tevékenység: Tárhelyszolgáltatás
Továbbított adatok köre: számlázási adatok - számlázási név (vezeték- és keresztnév), számlázási cím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó), rendelésszám, számla sorszáma, fizetési mód, számla kelte, fizetési határidő, teljesítés időpontja, igénybe
vett termék megnevezése, darabszáma, nettó és bruttó értéke, áfakulcsa.
 
VII.1.3 Név: Smartsupp.com, s.r.o.
Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Czech Republic
Tevékenység: az ügyfél chat ablak kiszolgálása. A cég adatkezelési elveit az alábbi oldal linkjén olvashatják: www.smartsupp.com/data/Smartsupp_DPA_EN_web_17_05.pdf

VII.1.4. Név: OTP Mobil Kft.

Tudomásul veszem, hogy a New Age Ügynökség Kft. (1025 Budapest, Zöldkő utca 11-13. A. 2/7.) adatkezelő által a www.bernadottejewellery.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Vásárló név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


Az adatfeldolgozók a részükre adatfeldolgozásra átadott adatok tekintetében önálló döntést nem hoznak, kizárólag a New Age Ügynökség Kft.-vel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.
Az adatfeldolgozók a következő adatokat jogosultak rögzíteni: a)látogatott oldal a bernadottejewellery.com weboldalán, és az ehhez tartozó URL adatok, b) a látogatás dátuma és ideje, c) technikai információk mint a képernyő felbontása, operációs rendszer, böngésző típusa és a eszköz típusa d) földrajzi adatok (ország és város) e) IP cím f) vezeték és kereszt név g) email cím h) telefon szám
Az adatfeldolgozók 2019. szeptember 01. napját követően a részükre a New Age Ügynökség Kft. által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek a New Age Ügynökség Kft. részére.
A New Age Ügynökség Kft. ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.
Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a New Age Ügynökség Kft. hozzájárulásával jogosultak.
 
VIII. ADATTOVÁBBÍTÁS
 
VIII.1.1. Adatkezelő az Ön személyes adatát kizárólag akkor továbbíthatja harmadik személy részére, ha Ön egyértelműen - a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében - hozzájárult vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad.

VIII.1.2. Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa jogszerűen tárolt
személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Az ilyen adattovábbítás és az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
 

 
IX. ADATBIZTONSÁG
 
IX.1. Adatkezelő a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az Ön jogaira és szabadságára jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

IX.2. Adatkezelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, az Ön
személyes adatához hozzáféréssel rendelkező munkavállalók kizárólag az Adatkezelő utasításainak
megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy a magyar
jogszabály kötelezi őket.

IX.3. Adatkezelő határidőben bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak és értesítik Önt amennyiben az Ön személyes adatainak biztonságát olyan sérelem érte, amely a továbbított adat, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi (adatvédelmi incidens).

Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

X. “COOKIE”(SÜTI) KEZELÉS

X.1. A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, amelyeket a böngészője eltárol, amikor egy honlapot felkeres. A cookie-k megengedik, hogy a weboldal bejelentkezésnél emlékezzen az Ön preferenciáira vagy arra, hogy mi van a kosarában. A cookie-k által összegyűjtött információk segítségével a weboldal elemezni tudja a látogató tevékenységi módját és ezáltal jobb felhasználási élményt nyújt.
A cookie-k, amelyek az Ön eszközén tárolódnak, kizárólag adatokat tartalmaznak, kódokat nem. Így azok nem használhatók fel az Ön eszközének hozzáféréséhez, nem terjesztenek vírust és nem kémkednek.

X.2. Cookie-kat használunk funkcionális és analtikai célokból, annak érdekében, hogy fejlesszük az Ön élményét a weboldalunkon. A cookie-k lehetővé teszik, hogy statisztikai - beleértve demográfiai - információkat gyűjtsünk az oldalunk látogatóiról.

A cookie-kat az alábbi célból gyűjtjük:
1. Weboldalunk fejlesztése annak érdekében, hogy az Ön számára minél magasabb felhasználói élményt nyújtsunk, amikor weboldalunkra látogat.
2. Felismerni az Ön eszközét, amikor a holnapunkat felkeresi
3. Az ön preferenciáinak megfelelő termék ajánlatok mutatása
4. Elősegíteni, hogy ne kelljen minden egyes alkalommal bejelentkeznie weboldalunkra
5. Információk gyűjtése az online tevékenységeiről, hogy a hasonló hirdetésekről értesíthessük

 
XI. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Adatkezelő nem alkalmaz az adatkezelés vonatkozásában automatizált döntéshozatalt.

XII.  AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

XII.1. Az Adatkezelő elősegíti az Ön ebben a pontban részletezett jogainak gyakorlását. Az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelem alapján, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint a felügyeleti hatósághoz a panasztételhez való jogáról és a bírósági jogorvoslati jogáról.

XII.2. Az ebben a pontban részletezett tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő adminisztratív költségekre díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.

Az írásban előterjesztett kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető hitelesnek, amennyiben a kérelem az Ön által regisztrált e-mail címéről vagy az Ön címéről érkezik. Ha az Adatkezelőnek kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
 
XII.3. Az Önt megillető jogok a következők:

XIII.3.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az Adatkezelőtől írásban a II.1 pontban megadott e-mail címen vagy Adatkezelő II.1 pontban megadott levezelési címére megküldött ajánlott és tértivevényes kérelem formájában tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről valamint az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Ön személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

XII.3.2. A hozzáférés joga

XII.3.2.1. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy a személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, hozzáférést kapjon az adatkezelés céljáról; a személyes adatok kategóriáiról; a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól; az Ön személyes adatai helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való és a személyes adata kezelése elleni tiltakozási jogáról; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; a személyes adatok forrásáról; az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilakotást és az alkalmazott logikáról, az adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár; a személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére történő továbbítása esetén a megfelelő garanciákról.

XII.3.2.2. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön
rendelkezésére bocsátják. További másolatok kérése esetén az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formában kell rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 
XII.3.3. A helyesbítéshez való jog

XII.3.3.1. Az Ön kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön kérheti a hiányos
személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
 
XII.3.3.2. Egyebekben Ön a helyesbítéshez való jogát egyfelől a valamennyi hírlevélben/
hírlevél-sorozatban elhelyezett ún. adatmódosító linkre történő rákattintással, másfelől írásban az
Adatkezelő II.1 pontban meghatározott e-mail címen vagy Adatkezelő II.1. pontban meghatározott levelezési címére ajánlott és tértivevényes kérelem megküldésével gyakorolhatja. Az írásban előterjesztett helyesbítés iránti kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető hitelesnek, amennyiben a kérelem az Ön e-mail címéről vagy az Ön címéről érkezik.

XII.3.4. A törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”)

XII.3.4.1. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más  módon kezelték;
- Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

XII.3.4.2. Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és törölni köteles, az elérhető technológiai és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszik az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve a technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő Adatkezelőt, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányainak törlését.
 
XII.3.4.3. Nem alkalmazandó a törlés, amennyiben az adatkezelés szükséges:
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

XII.3.4.4. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
XII.3.4.5. Ön a törléshez (zároláshoz) való jogát írásban a II.1 pontban megadott e-mail címen vagy a II.1. pontban megadott levelezési címére ajánlott és tértivevényes kérelem megküldésével gyakorolhatja. Az írásban előterjesztett törlés iránti kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető hitelesnek, amennyiben a kérelem az Ön e-mail címéről vagy az Ön címéről érkezik.

XII.3.5. A korlátozáshoz való jog

XII.3.5.1. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben:
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

XII.3.5.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az unió, illetve a magyar jogszabály alapján fontos közérdekből lehet kezelni. Az Adatkezelő Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatják.

XII.3.6. Az adathordozhatósághoz való jog

XII.3.6.1. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppen olvasható formátumban megkapja és egy másik adatkezelőnek
továbbítsa, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy Tulajdonos szerződésen alapul és az Adatkezelés automatizált módon történik. Ön jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

XII.3.6.2. Ezen jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

XII.3.7. A tiltakozáshoz való jog

XII.3.7.1. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése ellen; vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadsága, amelyek személyes adatok védelmét szükségessé teszik; továbbá ideértve a profilalkotást. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ön ezen jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

XII.3.7.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen tiltakozik, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
XII.3.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotás alkalmazását
 
Adatkezelő nem alkalmaz az adatkezelés vonatkozásában automatizált döntéshozatalt. Egyebekben Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a
profilalkotást is- alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené.

XII.3.9. Panasztételhez való jog

XII.3.9.1. Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogellenes vagy jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

XII.3.9.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36-(1)-391-1400
 
XII.3.10. Bírósági jogorvoslathoz való jog

XII.3.10.1. Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak jogellenes kezelése miatt a jogait megsértették. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 
XII.3.10.2. Az Adatkezelőkkel vagy az Adatfeldolgozókkal szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozók tevékenységi helye szerint vagy - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
 
XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 
XIII.1. Önnek kiemelt érdekében áll az, hogy személyes adatait - bármiféle visszaélés elkerülése végett - megfelelő titokban tartsa és azok megfelelő védelmét biztosítsa. Így Önnek különös gondossággal kell eljárnia a személyes adatai megadásakor.

Amennyiben Önnek a személyes adata kezelésével kapcsolatban bármiféle kétsége merülne fel, azt az Adatkezelőnek haladéktalanul jelezze.
 
XIII.2. Adatkezelő nem köteles ellenőrizni, hogy az Ön által megadott személyes adatok valósak. Az Ön felelősségi körébe tartozik az Ön által megadott személyes adatok valóságtartalma. Ön felelős azért, hogy a Weboldalt és a Tulajdonos Termékeit kizárólag a saját személyes adatai felhasználásával vegye igénybe. Így például Ön a saját személyes adatainak (például név, születési dátum, e-mail cím) megadásakor kizárólag Ön veszi igénybe a Tulajdonos Termékeit. Amennyiben Ön másnak a személyes adatai megadásával veszi igénybe a Tulajdonos Termékeit jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával Ön elismeri, hogy az érintett személy Önnek ezen célra maradéktalan hozzájárulását adta és Ön az érintett személy jogszerű képviselőjeként jár el.

Emellett egy megadott e-mail címen történt belépés(ekk)el összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben ezt Ön figyelmen kívül hagyja és ezzel összefüggésben az Adatkezelőkkel szemben jogkövetkezményt érvényesítenek, Ön köteles az Adatkezelőkel szemben helyt állni.
 
XIII.3. Ön a Weboldal, illetve a Tulajdonos bármely termékének igénybevételével a jelen Adatkezelési
Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszi.

XIII.4. A Nyilatkozatokat, így jelen Adatkezelési Nyilatkozatot az Adatkezelő jogosult egyoldalúan
módosítani akként, hogy a módosított, illetve módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt mindenkor hatályos szöveg a Weboldalon, illetve minden hírlevél/hírlevél-sorozat alján lévő link útján bármikor elérhető.
 
A Weboldal meglátogatásával és a Tulajdonos termékeinek bármely módon és formában történő igénybevételével az Adatkezelő úgy tekinti, hogy Ön a Weboldalon megtalálható mindenkori - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - szöveget elfogadja. A lényegesebb módosításokról vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, az Adatkezelő egyedi tájékoztatást küld vagy tesz a Weboldalon közzé. Ezen túlmenően az Ön további beleegyezésének kikérésére nincs szükség. A Weboldalon közzétett információkkal összefüggésben az Adatkezelő minden jogot fenntart.

Budapest, 2019. január 1.